Grundmuren på ett hus är ofta av betong och ovanpå den kommer sedan fasaden. Denna grundmur har kontakt med marken och vid felaktig dränering kan omfattande markarbete behöva utföras för att få bort fuktproblem.

Faran med fuktproblem i källare

Fuktproblem i källaren uppstår oftast på grund av att fukt och väta tränger in utifrån. Det finns flera faror med att låta fukten förstöra materialet och skapa mögel.

 • Skador på byggnaden
  Den största orsaken till att dränering sker är att fukt har tagit sig i byggnadsmaterialet och förstört det. Det är ett tecken på att fukten ligger för tätt inpå. Beroende på hur omfattande problemet är kan olika slags markarbeten utföras. Det största arbetet är dränering men det innebär även en långsiktig lösning och skydd mot husgrunden.

 • Ökad risk för allergi
  Mögel är en av de orsaker som ligger bakom framväxt av allergier. Genom att få bort fukten minskas risk för mögel – vilket minskar risken för allergier.

 • Inventarier kan ta skada
  Möbler så som soffor, mattor och tavlor kan ta skada. Detta om fukten tränger sig in så långt att det blir tydliga fuktproblem inomhus.

Dränering och markarbete – Resultatet

Vid misstanke om behov av dränering eller annat markarbete bör alltid ett byggföretag kontaktas som får undersöka förutsättningarna och avgöra vilket arbete som bör utföras. Det finns flera sätt att minimera fukten där dräneringen enbart är ett. Dessa inspektioner sker generellt gratis varpå byggföretaget kan lämna en offert på arbetet som behöver utföras. Det är en relativt stor insats som därmed kan ta någon vecka. Generell kan man däremot bo kvar under renoveringsperioden. Detta även om det kan upplevas jobbigt att bo så nära inpå det arbete som utförs från 7 på morgonen till 17 på kvällen. När arbetet är slutfört kommer ett resultat att uppfattas relativt snabbt:

 

 • Bättre luft
  När ventilation fungerar som planerat och inte fukt tar sig in kommer det skapas en betydligt bättre luft i bostaden. Detta är något som uppfattas först.
 • Lägre energiförbrukning
  Många ser även ett positivt resultat i lägre energiförbrukning. Detta tack vare att fukten inte behöver ”bekämpas” med extra energi.
 • Renare känsla
  Många beskriver det som att dräneringen skapar en ”renare känsla” hemma. Det beror just på att fukt och mögel hålls utanför och att luften inomhus kan hållas ren.