Argument för och emot offentlig kamerabevakning

Offentlig kamerabevakning har varit en het potatis på senare år. Det kan hjälpa polis att förebygga och stoppa brott, men det kan också vara integritetskränkande. Argumenten för och emot övervakning av offentliga platser är många. Här tar vi upp några av de mest vanligt förekommande.

Argument för

  • Det skapar en trygghetskänsla. Den största anledningen till att många vill ha övervakning i offentliga miljöer är att det skapar trygghet. Det kan ha en avskräckande effekt för den som vill begå ett brott.
  • Förebygga, avslöja och utreda brott. Kameror används inte bara i avskräckande syfte. När ett brott väl har skett kan bevakningen leda till att polisen lyckas upptäcka och förebygga brott, samt utreda de brott som har skett.
  • Förhindra olyckor. Kamerabilder kan avslöja omständigheter som kan leda till olyckor, omständigheter som kanske inte hade upptäckts lika snabbt annars.

Argument mot

  • Integritetskränkande. Många anser att kameror i offentlig miljö kränker den personliga integriteten. Det här gäller kanske särskilt på platser som bostadsområden och i parker.
  • Effekten är omstridd. Enligt Brå är kamerabevakning effektivt mot egendomsbrott och har bäst effekt på parkeringsplatser. Däremot säger de att det inte finns statistik som säger att det minskar våldsbrott.
  • Bidrar till ett övervakningssamhälle. Bland dem som är emot kameraövervakning på offentliga platser, finns de som menar att det är ett steg i riktningen mot et övervakningssamhälle.

Många svenskar är positiva till kamerabevakning

Enligt en artikel av SVT är många positiva till kamerabevakning. Ekonomihögskolan i Lund, som studerade allmänhetens inställning till frågan, visade att 9 av 10 personer är positiva (1 000 personer tillfrågades). De tillfrågade var mest positiva till övervakning vid gränspassager, idrottsevenemang samt på “gator och torg”. Parker, vårdinrättningar och bostadsområden är platser där de tillfrågade upplevde att kamerabevakning skulle ha mest inverkan på den personliga integriteten.

Vad krävs för att få ha övervakning i Sverige?

För att övervaka offentliga miljöer krävs tillstånd från länsstyrelsen. För att en ansökning ska beviljas, krävs att de gör bedömningen att övervakningsintresset överväger integritetsintresset. Bekämpning av brott (avslöjande, utredning eller förebyggande) samt förhindrande av olyckor ska väga tyngre än enskilda personer intresse av att ej bli bevakade, i bedömningen.

För att få övervaka bank, post, parkeringshus, butik eller tunnelbanestation räcker det enbart med en anmälan att övervakning ska ske.