Energideklarationer har blivit ett allt viktigare verktyg för att bedöma fastigheters energieffektivitet. En energideklaration ger information om byggnadens energianvändning och anger byggnadens energiprestanda.

Varför behövs energideklarationer?

Energideklarationer infördes som ett led i EU:s arbete för ökad energieffektivisering. I Sverige blev de obligatoriska 2006. Tanken är att energideklarationen ska synliggöra byggnaders energianvändning och effektivitet. På så sätt kan fastighetsägare, hyresgäster och köpare få bättre beslutsunderlag för att vidta åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Energideklarationen ger en bild av byggnadens skick ur energisynpunkt. Den anger energianvändning för uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och eventuell kyla. Deklarationen visar var det finns potential för förbättringar. Detta är viktigt för att minska energianvändningen i byggnader, som står för en stor del av energianvändningen i Sverige.

Hur tas en energideklaration fram?

En energideklaration måste utföras av en oberoende expert som är certifierad energideklarerare. Energideklareraren besiktigar byggnaden och sammanställer relevanta uppgifter om bland annat isolering, fönster, ventilation och värmesystem. Utifrån besiktningen beräknas byggnadens energianvändning med hjälp av en standardiserad beräkningsmodell. Modellen tar hänsyn till byggnadens geografiska läge, storlek och energiegenskaper. Beräkningen mynnar ut i en energiprestanda som anger byggnadens energieffektivitet.

Energiklassning av byggnader

I energideklarationen klassas byggnadens energiprestanda enligt en skala från A till G, där A är bäst och G sämst. Klassningen underlättar jämförelser av olika byggnaders energiprestanda. Byggnadens energiklass beror på typ av byggnad och när den är byggd. Äldre byggnader har ofta sämre energiprestanda. För nyare byggnader ställs högre krav, så de hamnar oftast i de bättre klasserna.

Energideklarationens giltighetstid

En energideklaration är normalt giltig i 10 år. Därefter måste en ny deklaration tas fram. Om större ändringar görs i byggnaden som påverkar energianvändningen väsentligt måste deklarationen dessutom uppdateras. Giltighetstiden på 10 år ger utrymme för fastighetsägare att hinna genomföra förbättringar av byggnadens energiprestanda. När en ny deklaration sedan tas fram syns effekten av genomförda åtgärder.

Energideklarationens betydelse vid försäljning och uthyrning

Vid försäljning av byggnader är säljaren skyldig att överlämna en energideklaration till köparen. Även vid uthyrning av hela byggnader ska en kopia på energideklarationen lämnas till hyresgästen. Syftet är att öka medvetenheten om byggnaders energieffektivitet. Energideklarationen ger viktig information inför ett köp eller tecknande av hyresavtal. Den möjliggör jämförelser av olika objekts energiprestanda. Med hjälp av deklarationen kan köpare och hyresgäster få en bild av möjliga besparingar. Sammanfattningsvis fyller energideklarationer en viktig funktion för att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. Genom att synliggöra byggnaders energianvändning bidrar de till ett mer hållbart samhälle.